โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติการเครือข่าย (อาคาร C) 

    โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติการเครือข่าย (อาคาร C) วงเงินงบประมาณที่ก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 64,500,000 บาท  มีการทำสัญญาว่าจ้างเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 (เลขที่สัญญาจ้างจ.28/2548) วันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 17 มิถุนายน 2549 ผู้ออกแบบคือ บริษัท CAPE  จำกัด บริษัทที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานคือ บริษัท CAPE จำกัด (ข้อมูลแบบ Digital) บริษัทผู้รับจ้าง คือ บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด การใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงจำนวน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 11,000 ตารางเมตร
ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติการเครือข่าย (อาคาร C) เมื่อปี พ.ศ. 2548

    ต่อมาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะล่าสุดในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดิมนั้นมีฐานะเป็นสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายหลังได้ร่วมกับภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ทําการเสนอ “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชา   ดุริยางคศิลป์จึงได้แยกตัวออกมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านดนตรี เช่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย และดนตรีสากล  ทั้งนี้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ย้ายเข้ามายังอาคารเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติการเครือข่าย (อาคาร C) ใช้เป็นที่ทำการใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2555


ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติการเครือข่าย (อาคาร C) เมื่อปี พ.ศ. 2550

    ปัจจุบันอาคารเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติการเครือข่าย (อาคาร C) หรืออาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประกอบด้วย
ชั้น 1 กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก
ชั้น 2 สำนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์, ห้องประชุมบุญชม ไชยโกษี 
ชั้น 3 ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคสิลป์
ชั้น 4 กลุ่มวิชาดนตรีพื้นบ้าน, กลุ่มวิชาดนตรีไทย


ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติการเครือข่าย (อาคาร C) เมื่อปี พ.ศ. 2551


Author

ผู้เรียบเรียง : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

ภาพประกอบบทความ

  :   ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง พิสูจน์อักษร : นางสาวมลฤดี โคตมูล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลเพิ่มเติม : ผังแม่บท กองอาคารสถานที่

Related Posts