นักวิจัย มมส พัฒนาข้าวอาร์เอส แคลอรี่ต่ำ (low Calorie) จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูตรต้านทานการย่อยด้วยเอนไซม์ ย่อยแป้งอย่างเอนไซม์อะไมเลส และเป็นข้าวทางเลือกสำหรับผู้ที่จำกัดจำนวนแคลลอรี่ในอาหารในแต่ละวันเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในปัจจุบันอีกหนึ่งทางเลือก จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูตรต้านทานการย่อย(แคลอรี่ตํ่า)” โดยจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านปลาบู่ ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็ม ยกระดับให้เป็นสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมวิจัยชื่อผลงาน และผู้รับผิดชอบ 
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูตรแป้งต้านทานการย่อย หรือ ข้าวอาร์เอส แคลอรี่ต่ำ (low Calorie)
ผู้รับผิดชอบ
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์
     2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล  วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
     4. ดร.ศรินทร สุวรรณรงค์ คณะเทคโนโลยี
     5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวถึงที่มาของการทำวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมา
            เราได้รับโจทย์วิจัยมาจากโครงการการพัฒนา และยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีชื่อโครงการ”การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูตรแป้งต้านทานการย่อย (แคลอรีตํ่า)” พื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านปลาบู่ โดยทางวิสาหกิจชุมชนได้สมัครผ่านโครงการของมหาวิทยาลัย เพื่อขอความช่วยเหลือ และต้องการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็ม ซึ่งบางทีข้าวสารของกลุ่มวิสาหกิจอาจมีการค้างสต็อกเป็นข้าวสารเก่า ดังนั้นจึงมีการพูดคุยกันถึงแนวทางในการเพิ่มมูลค่า ประกอบกับทางคณะวิทยาศาสตร์ มีหลักทางวิชาการพร้อมที่จะสนับสนุนจึงรับโครงการมาดูแลโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข้อที่ว่าเป็นที่พึ่งแห่งมหาชน ซึ่งผลงานที่วิจัยออกมาเป็นที่น่าพอใจนั่นคือ ได้ข้าวหุงสุกพร้อมทานแคลอรี่ลดลงครึ่งหนึ่งของข้าวหุงสุกธรรมดา แต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการอยู่

วัตถุประสงค์ในการจัดทำวิจัยนี้
      เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา และออกแบบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูตรแป้งต้านทานการย่อย (แคลอรี่ตํ่า)