อาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขึ้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544 วงเงินก่อสร้าง 97,000,000 บาท ผู้ออกแบบโดยบริษัท CAPE บริษัทผู้รับจ้าง หจก. กำจรกิจก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ใช้เป็นอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,000 ตารางเมตร

ภาพถ่ายอาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2544

    อาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์ เป็นอีกอาคารที่มีความสำคัญเคยมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และพิธีครอบครูประจำปีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากนี้อาคารศิลปกรรมศาสตร์ยังมีการการจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย และมีการจัดแสดงละครเวทีอีกด้วย 

ภาพถ่ายอาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2545

    ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 สําหรับพัฒนาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์นั้น เริ่มต้นจากการสอนวิชาศิลปะกับมนุษย์เป็นวิชาพื้นฐานของวิทยาลัย วิชาการศึกษามหาสารคาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ครั้นในปี พ.ศ. 2539 ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงได้ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอ “โครงการ จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 สาขาวิชานฤมิตศิลป์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้ขอแยกออกไปและจัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

ภาพถ่ายอาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2546

    ปัจจุบันอาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์ ได้เป็นที่ทำการสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 

ชั้น 1 สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

ชั้น 2 สาขาศิลปะการแสดง

ชั้น 4 สาขาทัศนศิลป์ 

Author

ผู้เรียบเรียง : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

ภาพประกอบบทความ

  :   ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง ข้อมูลเพิ่มเติม : ผังแม่บท กองอาคารสถานที่

Related Posts