อาคารคณะวิทยาศาสตร์ SC1เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ SC1 ขึ้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2541 ผู้ออกแบบโดยบริษัท CAPE มี หจก. กำจรกิจก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง การใช้ประโยชน์  ใช้เป็นอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 13,500  ตาราง วงเงินก่อสร้าง 162,000,000 บาท

            ภาพถ่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์ SC1 เมื่อปี พ.ศ. 2540

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ SC1 เป็นอีกอาคารที่มีความสำคัญมาก มีห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มีห้องประชุมขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ  ตลอดจนงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่ทางคณะได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิจัย มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ทดลอง  โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ใช้อาคารคณะวิทยาศาสตร์ SC1 เป็นอาคารเรียนของคณะ ผลิตบัณฑิตไปรับใช้ประเทศชาติจำนวนมาก

            ภาพถ่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์ SC1 เมื่อปี พ.ศ. 2543

ความเป็นมา คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในปีการศึกษา 2511 แต่ใช้ชื่อว่า “คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ในส่วนของสถานที่ทําการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ในระยะแรกนั้น (พ.ศ. 2511-2515 ที่ตั้ง ม.เก่า) นิสิตที่เรียนสาขาด้านวิทยาศาสตร์ต้องเรียนรวมกับนิสิตสาขาอื่นๆ ที่อาคารเรียนหลังที่ 1 ซึ่งการใช้อาคารนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน คือชั้น 3-4 ให้กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ใช้ฝั่งตะวันออก และ ฝั่งตะวันตกของอาคารให้ทางกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้ส่วนชั้น 1-2 ใช้เป็นสํานักงานรองอธิการ อย่างไรก็ตามการแบ่งการใช้นั้นไม่ได้ยึดเคร่งมาก เพียงแต่แบ่งเพื่อความง่าย สะดวกในการใช้สอย ให้เป็นสัดส่วนเท่านั้น

            ภาพถ่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์ SC1 เมื่อปี พ.ศ. 2544

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2511-2515 วิทยาลัยได้ขยายพื้นที่มายังฝั่งตรงข้ามซึ่งเดิมเคยเป็นสนามแข่งม้าของจังหวัดมหาสารคาม และได้สร้างอาคาร เรียนหลังที่ 2 และหลังที่ 3 ขึ้นมา (ที่ตั้ง ม.เก่า) จากนั้นนิสิตที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์จึงย้ายมาใช้อาคารเรียนหลังที่ 3 ส่วนอาคารหลังที่ 2 ใช้ เป็นสํานักงานรองอธิการบดี  สําหรับอาคารเรียนหลังที่ 1 ใช้เป็นอาคารเรียนของนิสิตที่เรียนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้นเมื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2517 จึง ทอนชื่อคณะจากเดิมชื่อว่า “คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” มาเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา

            ภาพถ่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์ SC1 เมื่อปี พ.ศ. 2545

หลังจากยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยได้มีการก่อสร้างอาคารและหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่ขามเรียงขึ้น รวมถึงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ด้วย เมื่ออาคารเรียนสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายที่ทําการจากที่ตั้งตําบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มายังที่ตั้งตําบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ใน พ.ศ. 2542 คืออาคารวิทยาศาสตร์ SC1  หรือเป็นที่รู้จักกันของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  “ตึก SC1 คณะวิทยาศาสตร์”

            ภาพถ่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์ SC1 เมื่อปี พ.ศ. 2547

ปัจจุบันอาคารวิทยาศาสตร์ SC1 เป็นที่ทำการของภาควิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย

ชั้น 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ชั้น 2 ภาควิชาฟิสิกส์  

ชั้น 3 ภาควิชาชีววิทยา

ชั้น 4 ภาควิชาเคมี

 

Author

ผู้เรียบเรียง : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

ภาพประกอบบทความ

  :   ภาพ /แสงเทียน วงษาเวียง ข้อมูลเพิ่มเติม ผังแม่บท กองอาคารสถานที่

Related Posts