อาคารสำนักวิทยบริการ A - B

    เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2541 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สร้างอาคารสำนักวิทยบริการ A – B ขึ้น เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นห้องสมุด และอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2544 ผู้ออกแบบ CAPE ข้อมูลแบบ Digital บริษัทผู้รับจ้าง หจก. กำจรกิจก่อสร้าง ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 30,000  ตารางเมตร CODE Library – B ชื่อไทย อาคารสำนักวิทยบริการ A ,อาคารสำนักวิทยบริการ B วงเงินก่อสร้าง 280,000,000 บาท เลขที่สัญญาจ้าง จ.13/2541


ภาพก่อสร้างอาคารวิทยบริการ A-B เมื่อปี พ.ศ. 2541
    
    อาคาร  A และ อาคาร B เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพราะอาคาร A เป็นที่ตั้งของสํานักวิทยบริการและศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร บริการสารสนเทศแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และชุมชน ในช่วงแรกๆนิสิตบุคลากรเคยเรียก 2 อาคารนี้ว่า “ตึกแฝด”  มีความเหมือนที่คล้ายกันมาก มีความสวยงาม มีสะพานเชื่อมติดต่อกัน มีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์


ภาพก่อสร้างอาคารวิทยบริการ A-B เมื่อปี พ.ศ. 2543

    ส่วนอาคาร B เป็นที่ทำการสำนักคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริการแก่นิสิตและบุคลากรใช้ในการเรียนการสอน ทั้งศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเป็นห้องเรียนออนไลน์  เป็นสถานที่จัดอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้อาคาร B บางส่วนเคยใช้เป็นที่ทำการคณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ตลอดจนหอศิลป์จําปาศรี เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย  อีกทั้งเคยเป็นร้านยามหาวิทยาลัย และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย ก่อนย้ายออกไป 


ภาพก่อสร้างอาคารวิทยบริการ A  เมื่อปี พ.ศ. 2544

    ทั้งนี้ ช่วงก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามยังไม่มีหอสมุด นิสิตและอาจารย์ต้องอาศัยใช้ห้องสมุดของวิทยาลัยครู มหาสารคาม ต่อมาจึงได้ก่อสร้างหอสมุดขึ้นเพื่อให้บริการยืม-คืน หนังสือ ระยะเวลานี้หอสมุดได้เก็บวัสดุและบริการข้อมูลเกี่ยวกับอีสานเรียกว่า “งานเอกสารอีสาน” ก่อนจัดตั้งเป็น "ศูนย์เอกสารอีสาน”  ในพ.ศ. 2524 และเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “สํานักวิทยาการชุมชนอีสาน”  จนกระทั่ง พ.ศ. 2529 สามารถยกฐานะเป็น “สํานักวิทยบริการ” และปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักวิทยบริการ (อาคารแปดเหลี่ยม) โดยอาคารหลังใหม่เชื่อมต่ออาคารไม้ (หอสมุดหลังเดิม) ในช่วงเวลานี้สํานักวิทยาการชุมชนอีสานเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สารสนเทศอีสาน” ก่อนที่จะได้รับพระราชทานชื่อใหม่จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร” ต่อมา พ.ศ. 2553 สํานักวิทยบริการได้ย้ายมาที่อาคารวิทยบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียง จากนั้นอาคารแปดเหลี่ยมนั้นได้ถูกใช้เป็นอาคารเรียนของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ 


ภาพก่อสร้างอาคารวิทยบริการ B  เมื่อปี พ.ศ. 2546

ปัจจุบันอาคารสำนักวิทยบริการ A  ใช้เป็นที่ทำการสำนักวิทยาบริการ 
ชั้น 1 ประกอบด้วย
1. ห้องประชุมชั้น 1 Meeting room 1 
2. กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ Technical Services Department 
3. ห้องจัดกิจกรรมบุคลากร Staff Activities Room 
4. ห้องอ่าน 24 ชั่งโมง 1  24 hour Reading Room1 
5. ห้องอ่าน 24 ชั่วโมง 2  24 hour Reading Room2

ชั้น 2 ประกอบด้วย
1. เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน Circulation
2. บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า Reference Services 
3. ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร Sirinthon Isan Information center
4. สมัครสมาชิก Register
5. ห้องประชุมชั้น 2 Meeting Room 2 
6. สํานักงานเลขานุการ Secretariat Office
7. มุมรักสุขภาพ Health Corner

ชั้น 3 ประกอบด้วย
1. จุดสืบค้น Web OPAC 
2. บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้าReference Service 
3. หนังสือภาษาต่างประเทศ Foreign Books 
4. หนังสือภาษาไทย (หมวด000-319),(330-339),(350-899) Thai Books (000-319),(330-339),(350-899) 
5. หนังสืออ้างอิง Reference Book 
6. มุมหนังสือพิมพปัจจุบัน Current Newspaper 
7. หนังสือนวนิยาย-เรื่องสั้นFiction and short stories 
8. มุมคุณธรรม Moral Corner 
9. มุมความรู้ตลาดทุน SET Corner 
10. วารสารใหม่ภาษาไทย – ภาษาต่างประเทศ New thai - New Foreign Journal 
11. งานวารสารและหนังสือพิมพ์Journal and Newspaper Section 
12. จุลสาร Pamphlet

ชั้น 4 ประกอบด้วย
1. ห้องศึกษาค้นคว้า Study Room 
2. ห้องศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร / มุมสารสนเทศอาเซียน / มุมเรียนรู้วัฒธรรมเกาหลี Prof. Boonchana Attakorn Room /Asean Information Corner / Sejong Corner 
3. ห้องมีชัย ฤชุพันธุ์ Meechai Ruchuphan Room ห้องหนังสือการเมืองและกฎหมาย 
(หมวด 320-329),(340-349) Book of Political and Laws (320-329),(340-349) 
4. ห้องนิทรรศการจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม The Exhibition of University Archives and Information, Mahasarakham University 
5. ห้องหนังสือประวัติศาสตร์ (หมวด 900) History Room 900 
6. ห้องเอกสารวิจัย 3 Theses Room3 (หมวด วจ 510.704 - 999.99) 
7. กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ Community Service and Service Department Promotion
8. ห้องฝึกอบรม / บริการสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต Training Room / Internet 
9.งานนวัตกรรมและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ Innovation and Electronic information Department 
10. กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Systems Development and Operation Depertment


ภาพก่อสร้างอาคารวิทยบริการ A  เมื่อปี พ.ศ. 2548

อาคารสำนักวิทยบริการ B ปัจจุบัน ประกอบด้วย
ชั้น 1 เป็นที่ทำการสํานักคอมพิวเตอร์
ชั้น 2  เป็นห้อง Digital Learning Park สำนักวิทยบริการ
ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ,ห้องประชุม สำนักคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์


ภาพอาคารวิทยบริการ A-B  เมื่อปี พ.ศ. 2549Author

ผู้เรียบเรียง : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

ภาพประกอบบทความ

  :   ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง ข้อมูลเพิ่มเติม : ผังแม่บท กองอาคารสถานที่ / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Related Posts