เด่นตระหง่านที่ขามเรียง “อาคารบรมราชกุมารี”

    เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการก่อสร้างอาคารบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ขึ้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2541 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคารบรมราชกุมารี ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2542 พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า  “อาคารบรมราชกุมารี”


ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2539 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จวางศิลาฤกษ์ อาคารบรมราชกุมารี

    อาคารบรมราชกุมารี เป็นอาคารก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น หลังคาทรงไทย มีพื้นที่ใช้สอย 6,000 ตารางเมตร มีจำนวนห้องทั้งสิ้น 40 ห้อง บรรจุบุคลากรเข้าปฏิบัติงานภายในอาคารได้กว่า 200 คน และลองรับบุคคลเข้าติดต่อประสานงานในตัวอาคารเฉลี่ยวันละ 400 คน  ออกแบบโดย บริษัทเคป จำกัด สถาปนิกโดย ทรงคุณ อัตถากร , ทรงพล อัตถากร , พ.ต.อ.พึงใจ ทรรทรานนท์ ,  สมชาย ลายกนก,  วิศวกรโยธา สมจิตร สิมารักษ์,  วิศวกรเครื่องยนต์ วิรัช อรุณลักษดำรง, วิศกรไฟฟ้า ธีระ เตียวิไล,  วงเงินก่อสร้าง 78,000,000 บาท บริษัทผู้รับจ้าง หจก. กำจรกิจ ก่อสร้าง


ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2539 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จวางศิลาฤกษ์ อาคารบรมราชกุมารี

    อาคารบรมราชกุมารี มีความสำคัญโดยเป็นที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการประชุมสำคัญๆของมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลสำคัญและผู้มาเยือนทั่วโลก เป็นอาคารที่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อติดต่อประสานงานทางราชการ  ถือเป็นหนึ่งในอาคารที่สวยงามที่สุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแลนมาร์คมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ขามเรียงเลยก็ว่าได้  นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อให้ทั้งบุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมเกิดความสัมพันธ์อันดีในมหาวิทยาลัย อาทิ งานประเพณีฮีต 12 คลอง 14  วันสถาปณามหาวิทยาลัย และงานพิธีต่างๆตามโอกาสที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น  “ตึกบรม”   “อาคารบรม”   “ตึกอธิการ” เป็นคำเรียกที่คุ้นเคยติดปากของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2540 การก่อสร้างอาคารบรมราชกุมารี

    ทั้งนี้ ครั้นเมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม แยกเป็นเอกเทศมาเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จําเป็นต้องมีอาคารสํานักงานอธิการบดี เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหาร รวมทั้งรองรับบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นองค์กรใหม่ ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฝ่ายต่างๆ และบุคลากรประจํากองต่างๆ ตอนนั้นมีจํานวน 7 กอง ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองอาคารสถานที่ และกองกิจการนิสิต จะช่วยให้การการบริหารงานเกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด จากเดิมไม่มีอาคารสํานักงานอธิการบดี  โดยใช้อาคาร 2 ซึ่งเป็นอาคารเรียนใช้เป็นสถานที่บริหารงาน (ตั้งอยู่เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่งไม่เหมาะสําหรับเป็นสํานักงาน และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจํานวนบุคลากรปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ย้ายมาที่ทำการในเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง เมื่ออาคารบรมราชกุมารีสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542
  
ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2544  มุมสูงอาคารบรมราชกุมารี

    ปัจจุบันอาคารบรมราชกุมารีใช้เป็นที่ทําการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  ประกอบด้วย 
ชั้นล่าง
- กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กลุ่มงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- สำนักหน่วยตรวจสอบภายใน
ชั้น 1 
- กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ 
- กองกลาง (งานสารบรรณ)
- กองคลังและพัสดุ กลุ่มงานการเงินและบริหารงบประมาณ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์
ชั้น 2 
- กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
- กองคลังและพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ กลุ่มงานบัญชี

ชั้น 3
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองแผนงาน

ชั้น 4
- สำนักงานอธิการบดี  (งานบริหารงานทั่วไป)
- กองกลาง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานพิธีการและกิจการพิเศษ กลุ่มงานการประชุม งานเลขานุการ  อธิการบดี  และห้องประชุม


ภาพปัจจุบันอาคารบรมราชกุมารี

Author

ผู้เรียบเรียง : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

ภาพประกอบบทความ

  :   ภาพ /แสงเทียน วงษาเวียง ข้อมูลเพิ่มเติม : ผังแม่บท กองอาคารสถานที่

Related Posts