เทคนิคการเขียนคำนำอย่างไรให้น่าสนใจ  หากน้องๆ คนไหนกำลังเริ่ม การเขียนคำนำ ในรายงาน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไร หรือเขียนแบบไหนให้รายงานของเรามีความน่าสนใจ วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกัน ไปติดตามกันเลยค่ะเริ่มต้นการเขียนคำนำ เรามารู้จักความหมายของคำนำ กันก่อน
    คำนำ คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน ซึ่งจะเล่าถึงวัตถุประสงค์ ทำขึ้นเพื่ออะไร รายงานเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ขอบเขตของการเขียนรายงาน อาจมีการเขียนเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำรายงาน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านอย่างไร และไม่ควรเขียนยาวหรือสั้นเกินไปด้วย เมื่อเขียนเสร็จ ควรลงท้ายผู้จัดทำ หรือคณะผู้จัดทำรายงานด้วย

หลักการเขียนคำนำ

        คำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านติดตามเรื่องของเราโดยตลอด ถ้าคำนำไม่ดีเขาจะหยุดอ่าน ดังนั้นในตอนต้นควรมีวิธีการชักชวนให้ผู้อ่านอ่านเรียงความของเราให้จบ โดยต้องสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากที่สุด เช่น
            เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
            เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
            เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
            เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
            เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
            เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
            เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
            เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน

การอ้างอิงเนื้อเรื่อง
        สิ่งสำคัญที่ไม่ควรนำมามาเขียนในคำนำคือ
        อย่าขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร
        อย่าอธิบายฟุ้งซ่านจนไม่มีจุดหมายของเรื่อง

รูปแบบการเขียนคำนำ
       เริ่มจากให้พิมพ์คำว่า “คำนำ” ด้วยอักษรขนาดใหญ่ ไว้กลางหน้ากระดาษ เว้นระยะให้ห่างจากขอบบน 2 นิ้ว เมื่อจบข้อความให้ ลงชื่อ และ นามสกุลของผู้เขียน ลงท้ายด้วยคำว่า “ผู้จัดทำ” และวันที่แบบย่อ เช่น 1 มิ.ย. 2562

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

แบบที่ 1

    รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา…. (รหัสวิชา) …..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่….. โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง……………  ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้จาก………………………………………………………………………………

    ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ ต้องขอขอบคุณ….(ชื่อบุคคลที่ช่วยเหลือ  ข้อมูล)……..ผู้ให้ความรู้และแนวทางการศึกษา  เพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอดผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

ลงชื่อ….
ผู้จัดทำ

แบบที่ 2
    รายงาน/เอกสารคำสอน/สื่อ ฯลฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา…ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง… ทั้งนี้ ในรายงานนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ… ตลอดจนการประยุกต์ใช้…

    ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง… ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณอาจารย์…ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา หวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ….
ผู้จัดทำ

แบบที่ 3

    รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนวิชา… โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้จัดทำได้ฝึกการศึกษาค้นคว้า และนำสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นชิ้นงานเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของตนเองและครูต่อไป

    ทั้งนี้ เนื้อหาได้รวบรวมมาจากหนังสือแบบเรียน…และจากหนังสือคู่มือการเรียนอีกหลายเล่ม ขอขอบพระคุณอาจารย์…อย่างสูงที่กรุณาตรวจ ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดการทำงาน ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดผลตามความคาดหวัง

ลงชื่อ….
ผู้จัดทำ


ที่มา :  https://teen.mthai.com/education/170147.html

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

Related Posts