บทความทั้งหมด

ภาพบทความ บทความ

อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ หลังที่ 2

อาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และข้าราชการ หลังที่ 1

อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ปัจจุบันเป็นที่ทำการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะการบัญชีและการจัดการ

อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์

อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ SC2

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์บริการเครือข่าย (อาคาร D)

อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติการเครือข่าย (อาคาร C)

อาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์

อาคารพลศึกษา

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ SC1

อาคารสำนักวิทยบริการ A - B

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การพัฒนาแบบก้าวกระโดด “กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

เด่นตระหง่านที่ขามเรียง “อาคารบรมราชกุมารี”

เล่าขาน “อาคารราชนครินทร์ ”