นิสิต "ทุนภูมิพล" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 แก่ รศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน

มมส มอบรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น แก่ ดร.สุทิน คลังแสง

อาจารย์นักวิจัย มมส ร่วมกับหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท BCF life sciences ประเทศฝรั่งเศส พัฒนาสูตรอาหารปลานิลโดยเสริมกรดอะมิโนอิสระจากธรรมชาติ

เรียนดี กิจกรรมเด่น เกียรตินิยมอันดับ 1 นิสิตรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563