MSU For All

ด้วยปรัชญา “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งมั่นที่จะแสวงหาและสะสมความรู้และภูมิปัญญาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการสาขาวิชาสากลเพื่อการเติบโตทางปัญญาของบุคคลและการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม

ดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ครบวงจร

บริการสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

สินค้าและผลิตภัณฑ์ของ มมส

แหล่งเรียนรู้และการจัดแสดงนิทรรศการภายในมหาวิทยาลัย

16

คณะ

200

หลักสูตร

37000

นิสิตปริญญาตรี

600

นิสิตต่างชาติ

2900

นิสิตบัณฑิตศึกษา

1300

คณาจารย์

2000

บุคลากรสายสนับสนุน

รอบรั้วเหลืองเทา

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวใน มมส

ข่าวเด่น

ปฎิทินกิจกรรม