สุขภาพและบริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลสุทธาเวช

ข้อมูลทั่วไป  : โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลในกำกับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสถานะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ประกันชีวิตฯลฯ (รายละเอียดสิทธิ์การรักษาฯโปรดติดต่องานประกันสุขภาพ) สามารถเข้ารับบริการได้ในวัน-เวลาราชการ และที่โรงพยาบาลประกาศเพิ่มเติม

พิกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

สถานที่ตั้ง : โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เลขที่ 79/99 ถนนนครสวรรค์   ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรสาร: 0-4371-2991

โทรศัพท์: 043-021-021

เว็บไซต์ : https://med.msu.ac.th/suddhavej/

Facebook : โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -Suddhavej Hospital

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ชื่อหน่วยงาน  งานบริการปฐมภูมิศูนย์บริการทางการแพทย์ (ขามเรียง)

บริบทของหน่วยงาน/บริการ
   หน่วยบริการปฐมภูมิศูนย์บริการทางการแพทย์(เขตพื้นที่ขามเรียง) โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ แบบองค์รวม ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ โดยให้บริการแก่ประชากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาชนในเขตพื้นที่รอยต่อ 2 รพ.สต.คือ รพ.สต.ขามเรียง รพ.สต.ท่าขอนยางและประชาชนทั่วไป

ขอบเขตการบริการ (Scope of service)

ให้บริการคลอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ

 1. ด้านการรักษาพยาบาลและตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ประกอบด้วย
  – ตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกวัน
  – ให้บริการทางด้านทันตกรรม เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน
 1. ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ
  – งานตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สุขภาพจิต
 1. ด้านงานควบคุมและป้องกันโรค
  – เฝ้าระวัง สอบสวน และรายงานโรคติดต่อในระบบโรคทางระบาดวิทยา (R506)
  – ให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายตามที่เกณฑ์กำหนด
 2. ด้านการฟื้นฟูสภาพ
  – ให้บริการเยี่ยมบ้านนิสิตโรคเรื้อรัง  นิสิตหลัง D/C จากโรงพยาบาล นิสิตพิการ หญิงตั้งครรภ์ และนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิต