หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

043-719800 (ระบบอัตโนมัติ 20 คู่สาย)

โทรสาร : 0-4375-4235 (งานสารบรรณ กองกลาง)