หลักสูตรปริญญาโท

 คณะวิทยาศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา ชีววิทยา
 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา สหวิทยาการจัดการสถิติ
 • สาขาวิชา พลังงาน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชา สัตวศาสตร์
 • สาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชา การวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาการสารสนเทศ  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สท.ม.)

 • สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

 • สาขาวิชา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 • สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชา การผดุงครรภ์

คณะเภสัชศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชา เภสัชกรรมปฐมภูมิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

คณะแพทยศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชา นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน

คณะสัตวแพทยศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชา ภาษาไทย
 • สาขาวิชา ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชา การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

คณะศึกษาศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา
 • สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชา จิตวิทยา
 • สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

คณะการบัญชีและการจัดการ  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

 • สาขาวิชา บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชา ทัศนศิลป์
 • สาขาวิชา ศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชา การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต