อัตลักษณ์ มมส

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

"ตราโรจนากร"  หมายถึง  ตราโรจนากรมีองค์ประกอบ เป็นรูปใบเสมา ภายในมีสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างมีสุรยรังสีที่แผ่ขึ้นจากลายขิดซึ่งอยู่เหนือปรัชญาภาษาบาลี ว่า "พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว" ซึ่งหมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
  • ใบเสมา  หมายถึง ความรู้หรือภูมิปัญญา
  • องค์พระธาตุนาดูน  เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและความดีงาม
  • สุริยรังสี   หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
  • ลายขิด  หมายถึง ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน
ตราโรจนากร ความหมายโดยสรุป คือ ความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นมาจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูมปัญญาท้องถิ่น

สีประจำมหาวิทยาลัย

"สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์
"สีเทาหมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา
"สีเหลือง-เทาหมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

"ต้นราชพฤกษ์" หรือ ต้นคูน หมายถึง ความค้ำคูน หรือ ความรุ่งเรือง