อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9801,0-4371-9802 
  • อีเมล์ : [email protected]

รองอธิการบดี

ผศ.ดร. มลฤดี เชาวรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา

ศ.ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

ผศ.ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล

 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รศ.ดร. อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

รศ.ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล

รศ.ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและกฎหมาย

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.จุลสุชดา ศิริสม


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการเงินและบัญชี

ผศ.ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้

ผศ.ดร.โรจนี หอมชาลี


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผศ.ศตวรรษ ทวงชน


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค

อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล

ผศ.ดร.ศิวา แก้วปลั่ง


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อาจารย์อังคณา พรมรักษา


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต