อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9801,0-4371-9802 
  • อีเมล์ : [email protected]

รองอธิการบดี

ผศ.ดร. มลฤดี เชาวรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

ศ.ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

ผศ.ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล

 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รศ.ดร. อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

รศ.ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร. พนารัตน์ มาศฉมาดล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายและทรัพยากรบุคคล

ผศ.ดร. จุลสุชดา ศิริสม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาระบบบริหารการเงินและบัญชี

ผศ.ดร. ดาริกา โพธิรุกข์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

อาจารย์ อังคณา พรมรักษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร. โรจนี หอมชาลี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ผศ.ดร. ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
สถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้

ผศ.ดร. ศิวา แก้วปลั่ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

รศ.ดร. ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผศ.ดร. นริศ สินศิริ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาพื้นที่นาสีนวนและเกษตรอัจฉริยะ

อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล

  • เบอร์ติดต่อ :  0-4375-4241 
  • อีเมล์ : [email protected]