อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • 0-4371-9801 , 0-4371-9802
 • prayook@msu.ac.th

รองอธิการบดี

ผศ.ดร. มลฤดี เชาวรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

 • 0-4375-4255
 • monrodee.c@msu.ac.th

ศ.ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

 •  0-4371-9810
 • anongrit.k@msu.ac.th

ผศ.ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล

 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

 • 0-4375-4239
 • kanokporn.r@msu.ac.th

รศ.ดร. อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

 • 0-4375-4240
 • orawit.k@msu.ac.th

รศ.ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

 • juntip.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร. พนารัตน์ มาศฉมาดล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายและทรัพยากรบุคคล

 • 0-4375-4255
 • panarat.m@msu.ac.th

ผศ.ดร. จุลสุชดา ศิริสม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาระบบบริหารการเงินและบัญชี

 • 0-4375-4447
 • julsuchada.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. ดาริกา โพธิรุกข์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

 • 0-4375-4446
 • noemail@msu.ac.th

อาจารย์ อังคณา พรมรักษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร

 • 0-4375-4388
 • angkana.p@msu.ac.th

ผศ.ดร. โรจนี หอมชาลี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 • 0-4375-4244
 • rojanee.h@msu.ac.th

ผศ.ดร. ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
สถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้

ผศ. เมทินี โคตรดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร. ศิวา แก้วปลั่ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ผศ.ดร. ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ผศ.ดร. นริศ สินศิริ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาพื้นที่นาสีนวนและเกษตรอัจฉริยะ