ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

อาจารย์ทม เกตุวงศา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เบอร์ติดต่อ : 0-4372-1686

อีเมล์ : [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4407

อีเมล์ : [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4350

อีเมล์ : [email protected]

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4358
อีเมล์ : [email protected]

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4571
อีเมล์ : [email protected]

รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยา
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4373
อีเมล์ : [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง

ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4441
อีเมล์ : [email protected]

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4636
อีเมล์ : [email protected]

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
เบอร์ติดต่อ : 04-397-0515
อีเมล์ : [email protected]

ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. อรวิชญ์ กุมพล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

ผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240
อีเมล์ : [email protected]

นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร

ผู้อำนวยการกองกลาง
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4239
อีเมล์ : [email protected]

นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4255
อีเมล์ :  [email protected]

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์

ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9888
อีเมล์ : [email protected]

ดร. อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4388
อีเมล์ : [email protected]

นายจักริน เพชรสังหาร

ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4446
อีเมล์ : [email protected]

นายนพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4416
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4240
อีเมล์ : [email protected]
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

นายนพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4044
อีเมล์ : [email protected]

นางศิโรวรรณ อินศร

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4377
อีเมล์ : [email protected] 

นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4237
อีเมล์ : [email protected]

นางณัฐยา จอมพุทรา

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4315
อีเมล์ : [email protected]