ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/โรงเรียน

อาจารย์ทม เกตุวงศา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เบอร์ติดต่อ 0-4372-1686

อีเมล์ thom.g@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4407

อีเมล์ sthanonkeo@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4350

อีเมล์ charuay.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4358

อีเมล์ ratanachote.t@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4571

อีเมล์ jindaporn@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยา

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4373

อีเมล์ mongkol.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง

ผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4441

อีเมล์ theerayuth.c@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4636

อีเมล์ chaiyasit.s@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เบอร์ติดต่อ 04-397-0515

อีเมล์ sunan.s@msu.ac.th

ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เบอร์ติดต่อ

นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร

ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4239

นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4255

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์

ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4234

ดร. อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิระวิทย์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4388

นายจักริน เพชรสังหาร

ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4446

นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง

ผู้รักษาราชการแทนอำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4416

นางสาวพนมพร ปัจจวงษ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4240

นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4044

นางศิโรวรรณ อินศร

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4377

นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4237

นางณัฐยา จอมพุทรา

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4315