ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

ลำดับที่ 6

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปัจจุบัน)

ลำดับที่ 5

นายสราวุธ เบญจกุล 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสราวุธ เบญจกุล ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562

ลำดับที่ 4

นายปัญญา ถนอมรอด

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายปัญญา ถนอมรอด ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2556

ลำดับที่ 3

นายอักขราทร จุฬารัตน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอักขราทร จุฬารัตน ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554

ลำดับที่ 2

นายอำนวย ปะติเส

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอำนวย ปะติเส  ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552

ลำดับที่ 1

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์   ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่19 มิถุนายน 2548