คณะกรรมการส่งเสริมฯ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ประธานกรรมการ

1. พลเอกศักดา เปรุนาวิน กรรมการ
2. พลเรือโทบํารุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการ
3. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน กรรมการ
4. นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ กรรมการ
5. นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ กรรมการ
6. นางสาวกมลลักษณ์ เตชธุวานันท์ กรรมการ
7. นายนันทภพ ป้องจันทร์ กรรมการ
8. นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ กรรมการ
9. นายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี เชาวรัตน์ กรรมการและเลขานุการ