คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทำเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • นายจรัล  เล็งวิทยา
 • นายจรัญ  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
 • นางสาวนิภา  ลำเจียกเทศ
 • นายประเสริฐ  โศภน
 • นางเมธินี  เทพมณี
 • คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์ 
 • นายวิชาญ  ธรรมสุจริต
 • นางวิภาจรีย์  พุทธมิลินประทีป
 • นางสาววิภารัตน์  ดีอ่อง
 • นางวิภัสรา  ผลลาภทวี
 • นายวิสุทธิ์  ใบไม้
 • นายสุชาติ  อารีมิตร
 • นายวิชัย  บุญแสง

 • ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
  ประธานสภาคณาจารย์
 • ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
  คณบดีคณะเทคโนโลยี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี
  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล
  สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
 • อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
  สังกัดวิทยาการเมืองการปกครอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
  สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ
 • นางศิโรวรรณ อินศร
 • นางสาวธัญภา สอนสา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์