คณบดี

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4369
อีเมล์ : nittaya.w@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4714
อีเมล์ : chowwalit.c@msu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4247
อีเมล์ : pairot.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

คณบดีคณะเทคโนโลยี
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4058
อีเมล์ : sumonwan.c@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4422
อีเมล์ : chonticha.t@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4316
อีเมล์ : keartisak.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4360
อีเมล์ : chanuttha.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4357
อีเมล์ : jaruwan.o@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4381
อีเมล์ : pondej.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4384
อีเมล์ : peera.p@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4359
อีเมล์ : jantima.p@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4353
อีเมล์ : sumattana.g@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4412
อีเมล์ : k.chaimoon@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4317
อีเมล์ : cherncharn@msu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงษ์สุวรรณ
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เบอร์ติดต่อ : 0-4397-0754
อีเมล์ : pathom.h@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 0-4302-1021
อีเมล์ : teabpaluck.i@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4435
อีเมล์ : adisak.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4385
อีเมล์ : khomkrich.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 0-4371-2832
อีเมล์ : sukanya.l@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก
คณบดีคณะนิติศาสตร์

เบอร์ติดต่อ : 09-4310-0113

อีเมล์ : pongpan.b@msu.ac.th