คณบดี

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4369

อีเมล์ nittaya.w@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4714

อีเมล์ chowwalit.c@msu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4247

อีเมล์ pairot.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

คณบดีคณะเทคโนโลยี

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4058

อีเมล์ sumonwan.c@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4422

อีเมล์ chonthicha.t@mbs.msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4316

อีเมล์ keartisak.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4360

อีเมล์ chanuttha.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4357

อีเมล์ jaruwan.o@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4381

อีเมล์ pondej.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4384

อีเมล์ peera.p@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4359

อีเมล์ jantima.p@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4353

อีเมล์ sumattana.g@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4412

อีเมล์ k.chaimoon@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4317

อีเมล์ kanta@msu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงษ์สุวรรณ

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เบอร์ติดต่อ 0-4397-0754

อีเมล์ atthawit.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4302-1021

อีเมล์ teabpaluck.i@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4435

อีเมล์ adisak.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

เบอร์ติดต่อ 0-4375-4385

อีเมล์ khomkrich.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 0-4371-2832

อีเมล์ sukanya.l@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก

คณบดีคณะนิติศาสตร์

เบอร์ติดต่อ 09-4310-0113

อีเมล์ pongpan.b@msu.ac.th