คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

“คณะนิติศาสตร์มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม”

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ
2. สร้างองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย
3. พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นชุมชนวิชาการและบริการสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

  • สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต

ติดต่อสอบถาม :

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง :

อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2118, 2119, 2123

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 094-3100113

เว็บไซต์ : http://laws.msu.ac.th

Facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –