กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

 • สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

 • สาขาวิชา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 • สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชา การผดุงครรภ์

หลักสูตรปริญญาตรี    (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

 • สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชา เภสัชกรรมปฐมภูมิ

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย
 • สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

หลักสูตรปริญญาตรี  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

 • สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

 • สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา ฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชา นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาตรี  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

 • สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
Comments are closed.