กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชา ภาษาไทย
 • สาขาวิชา ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชา ภาษาจีน
 • สาขาวิชา ภาษาตะวันออก
 • สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชา การพัฒนาชุมชนและสังคม
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา ภูมิศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชา ภาษาไทย
 • สาขาวิชา ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชา การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา ภาษาไทย
 • สาขาวิชา ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา สังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา ภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา พลศึกษาและการกีฬา (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา จิตวิทยา
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา
 • สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชา จิตวิทยา
 • สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

 • สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
 • สาขาวิชา จิตวิทยา

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชา การตลาด
 • สาขาวิชา การจัดการ
 • สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชา การบริหารการเงิน
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

 • สาขาวิชา บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่
 • สาขาวิชา การบัญชี
 • สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขาวิชา การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชา ทัศนศิลป์
 • สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
 • สาขาวิชา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชา ทัศนศิลป์
 • สาขาวิชา ศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชา การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชา การจัดการโรงแรม
 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา รัฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต
Comments are closed.