ทุกคนบนโลกต่างก็อยากเป็นคนที่ดี รายล้อมไปด้วยคนที่รัก แต่การเป็น “คนที่ดี” ต้องรวมไปถึงการมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งคุณลักษณะที่ดีทั้งทางด้านจิตใจ และพฤติกรรม แม้ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่เราทุกคนสามารถสร้างความดีในตัวเองได้ เพราะเราต่างผ่านการลองผิด ลองถูก มาด้วยกันทั้งนั้น 
        การได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตรีที่สังคมให้การยอมรับว่าบุคคลนั้นคือ “คนที่ดี” แต่การได้รับรางวัลก็ไม่ได้เป็นเพียงเพราะการเป็นคนดีเท่านั้น แต่ต้องเต็มไปด้วย การมีทัศนคติที่ดี พูดดี ทำดี ประพฤติตัวดี มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน และช่วยเหลือสังคมและชุมชนอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ นายจักรพรรณ์ พลหงษ์ ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม   ซึ่งเขาได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและชุมชน อย่างมีจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้งรางวัลนี้ไม่ได้เป็นรางวัลเดียวที่เขาได้รับ ยังมีรางวัลอันทรงเกียรติอีกมากมาย ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตรีว่าเขาคือบุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่างยิ่งนัก ต่อไปเราไปรู้จักกับเขา ให้มากขึ้น ตามเรามาเลยค่ะ        นายจักรพรรณ์ พลหงษ์ ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลที่ได้รับ         โล่ประกาศเกียรติคุณ เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม มอบโดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม    รางวัลนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 จำนวน 11 สาขา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น สำหรับสาขาที่ผมได้รับคือ สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรม ความสามารถ หรือการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนโดยการเผยแพร่ พัฒนา พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

        การเตรียมตัวในการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ผมได้รวบรวมผลงานที่ตนเองทำกิจกรรม ระดับมหาวิทยาลัย และระดับชุมชน ในด้านการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ดังต่อไปนี้ ในระดับมหาวิทยาลัย ผมได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รองประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิประโยชน์ของนิสิตเป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นเรื่องราวร้องทุกข์จากนิสิต และในระดับชุมชน ปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ผ่านกระบวนการให้ความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกัน จัดกิจกรรมให้เยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากรวบรวมผลงาน ผมก็ได้รับความเมตตา   จากเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย ให้เกียรติรับผลงานส่งเข้ารับการคัดเลือก

 
        ผมภาคภูมิใจมากที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่สามารถการันตีถึงกิจกรรมที่ผมได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและชุมชน อย่างจิตอาสาไม่หวังผลตอบแทน และถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวอีกด้วย 
การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ผมสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ ตามกฎหมายที่ของเด็กและเยาวชน ต้องปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดในสิทธิเด็กและเยาวชนเกิดขึ้น สร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีสิทธิมีเสียง กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด 
    ในการดำเนินชีวิต ผมมองว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีก็จะลงมือทำเลย ไม่ลังเล เพราะโอกาสการที่จะได้ทำสิ่งดีนั้นหาได้ยาก ถ้ามีโอกาสต้องรีบคว้าไว้ และนอกจากการที่เราได้รับโอกาสแล้วเราควรจะมอบโอกาสให้กับผู้อื่นด้วย

    รางวัลที่ผมเคยได้รับ
        - ปี 2563 ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
        - ปี 2563 ได้รับพระราชทานทุน "ภูมิพล" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        - ปี 2564 ได้รับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        - ปี 2564 ได้รับรางวัลช่อราชพฤกษ์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทบุคคลด้านการบริหารงานองค์กรนิสิต    ความภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่กับชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากในเรื่องการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนี้จะสอนเสมอว่าเราเป็นนิสิตนักศึกษาต้องช่วยเหลือสังคมและชุมชน สามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ นอกจากนี้ในเรื่องการทำกิจกรรมทุกอย่างของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นการตอบโจทย์ต่อสังคมและชุมชน นิสิตสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านรอบรั้วมหาลัย      และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้สิ่งนี้คือ สิ่งที่ผมภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    จุดมุ่งหมายในอนาคตของผมในวันข้างหน้า ผมมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักปกครอง หรือตำแหน่งปลัดอำเภอ ที่จะกลับมาพัฒนาชุมชนให้มีความสุข และมีความทันสมัย และอยากช่วยเหลือสังคมโดยผ่านวิชาที่ตนเองเรียนคือ การเมืองการปกครอง