รายละเอียดการเปิดรับเข้าหอพัก มมส ภาคเรียนที่ 2/2564
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการสมัครเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564
      1. นิสิตที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา 1/2564 หากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา 2/2564 ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส จากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
      2. นิสิตที่มาจากพื้นที่ต่างจังหวัดหากประสงค์จะสมัครเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยภาคการศึกษา 2/2564 ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส และมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ เครื่องตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
      3. นิสิตสามารถยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ประจำหอพักได้ที่สำนักงานบริการหอพักนิสิตเขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://dorm.msu.ac.th/MSU_DORM ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

   
      4. นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ณ หอพักที่เปิดให้บริการ และทางระบบ REG ของนิสิต https://reg.msu.ac.th/registrar/home.asp
      5. นิสิตชำระเงินค่าบำรุงหอพักในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เต็มอัตรา) ระหว่างวันที่ 1พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยการชำระผ่านระบบบริการการศึกษาด้วย QR-Code


   
      6. นิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565
      7. นิสิตที่ไม่สามารถชำระเงินค่าบำรุงหอพักได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ทำเรื่องขอผ่อนผัน การชำระได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก หรือสำนักงานบริการหอพักนิสิต เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โดยสามารถผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักได้ 2 งวด ดังนี้
       งวดที่ 1 ชำระภายใน 10 พฤศจิกายน 2564
       งวดที่ 2 ชำระภายใน 10 ธันวาคม 2564
       

Author

ผู้เรียบเรียง : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล
Email : sineenard.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0-4375-4315 (ภายใน) 1722

ภาพประกอบบทความ

  :   สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล/ข้อมูลจาก/ งานบริการหอพักนิสิต/Facebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Related Posts