มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคนเก่ง ซึ่งได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564  วันนี้ MSU ONLINE จะพาทุกท่านไปรู้จักและพูดคุยกับเขา ตามเรามาเลยค่ะแนะนำตัวเอง 

    นายธนชัย ไชยปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบันเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหนองแสง ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ครับ

รางวัลที่ได้รับ/จากหน่วยงาน /มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน
    รางวัลเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งพิจารณาผลงานจากตัวแทนจังหวัด จังหวัดละ 2 คน คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นเยาวชนดีเด่นฯ จำนวน 28 คน เพื่อรับโล่เกียรติคุณ เข็มเกียรติคุณ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครับ

รางวัลที่ได้รับนี้มีเกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติผู้เข้ารับรางวัลอย่างไรบ้าง
    เยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและโดดเด่น มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2564 ดังนี้
    1. การบำเพ็ญประโยชน์ ความสำเร็จและความต่อเนื่องของการบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา การมีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน เพื่อนและผู้ใหญ่ สังคม และ การบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ 
    2. คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา และเอื้ออาทร ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร การบำเพ็ญตนตามหลักคำสอนของศาสนาและคุณธรรมและจริยธรรมอื่น ๆ  
    3. ความรู้ความสามารถ ได้แก่ ความสามารถด้านการศึกษา นวัตกรรม กีฬา การพูด นาฏศิลป์ ดนตรี  ศิลปะ วัฒนธรรม  การเป็นผู้นำ  ความรู้ความสามารถด้านอื่น ๆ
    4. การเป็นตัวอย่างที่ดี การสร้างเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ ความสามารถ ได้แก่ ในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม และผลงานที่เป็นประจักษ์ในระดับชาติการเตรียมตัวในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งประกวด
    ในการเตรียมตัวในการเตรียมเอกสารนั้น กระผมได้มีการรวบรวมภาพและรายละเอียดของผลงานไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน จึงทำให้การรวบรวมผลงานเพื่อทำเอกสารผลงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แต่รางวัลเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้ผู้ส่งผลงานต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาหลากหลายด้าน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการวิเคราะห์ผลงานแต่ละกิจกรรม แล้วนำมาสรุปเป็นประเด็นย่อยแต่ละด้าน และจัดเรียงรูปภาพประกอบตามที่เกณฑ์ได้กำหนด ซึ่งเล่มผลงานที่กระผมได้จัดทำมีประมาณ 300 หน้า และต้องทำเอกสารผลงานจำนวน 6 ชุด แสดงว่าต้องถ่ายเอกสารประมาณ 1,800 แผ่น โดยกระผมจะต้องใช้เวลาในการถ่ายเอกสารมากกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากเครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานหนักได้ และมีอาการพังอยู่หลายครั้งจำเป็นต้องได้นำส่งศูนย์ซ่อมฯ ทั้งนี้ได้มีรุ่นน้องเข้ามาช่วยในการถ่ายเอกสาร จัดเรียงเอกสารเพื่อให้เอกสารผลงานเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กำหนด แต่ด้วยความพยายาม ตั้งใจในการทำเอกสารผลงานก็ส่งผลให้ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดี

บอกเล่าถึงความภูมิใจ ที่ได้รับรางวัล
รู้สึกภาคภูมิเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 เพราะถือได้ว่าเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับประเทศ ที่มีการคัดเลือกสุดยอดเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้ 
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นฯ ก็ย่อมแสดงให้เห็นอย่างแน่ชัดว่ากระผมมีเป็นเยาวชนผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและโดดเด่น มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคมได้ และความภูมิใจอีกอย่างหนึ่ง คือ การได้นำสร้างชื่อเสียงมาสู่ครอบครัว วงศ์ตระกูล และมหาวิทยาลัย ครับ

ในฐานะที่เป็นแบบอย่างที่ดี  มีรางวัลการันตี อยากฝากบอกอะไรกับรุ่นน้องเยาวชนไทย
    การที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่าง ให้กำหนดเป้าหมายให้แน่ชัดว่าต้องการให้เป็นอย่างไร แล้วลงมือทำให้เต็มที่ อย่างสุดความสามารถ ถึงแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคเข้ามาท้าทายความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและความสามารถของเราอยู่บ้าง แต่อย่าละความพยายาม ต่อสู้ฝ่าฟันไปเรื่อย ๆ จนประสบความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งวันที่ประสบความสำเร็จนั้นจะเป็นวันที่มีคุณค่าและภาคภูมิใจมากที่สุดสำหรับเรา เพราะกว่าจะมีวันนี้ได้ จะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ทั้งสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาด และสิ่งที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข
ข้อคิดดี ๆ ในการดำเนินชีวิต
    กระผมมีข้อคิดหรือคติในการดำเนินชีวิตที่ว่า... “มุ่งหวัง ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ” เพราะการที่เราจะลงมือทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนั้น ทุกครั้งจะต้องมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราต้องการให้เป็นอย่างไร แล้วลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ จนประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

รางวัลที่เคยได้รับ หรือผลงานต่างๆที่ผ่านมา
    1. รางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพ ประจำปี 2561 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
    2. รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ ประจำปี 2563 สาขาประเพณีวัฒนธรรม จากนายนันทวัชร กี่สง่า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    3. รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในบรมราชูปถัมภ์
    4. รางวัลสยามนครีสโตย “ต้นแบบผู้นำจิตอาสาเพื่อการแบ่งปัน” ประจำปี 2563 สาขาเยาวชนจิตอาสาดีเด่น จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยร่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
    5. รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2563 สาขาอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากหม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ 
    6. รางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ ประจำปี 2564 สาขาอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น จากหม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ 
    7. รางวัลอีสานทองคำ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะภาคอีสาน” ประจำปี 2560 จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
    8. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จากกระทรวงวัฒนธรรม
    9. รางวัลเยาวชนคนเก่งจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
    10. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จากนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
    11. รางวัลช่อราชพฤกษ์ ระดับดีเด่นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป ด้านการชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    12. รางวัลนิสิตต้นแบบ (MSU FOR ALL) ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนิสิตทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    13. รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    14. รางวัล เป็นนิสิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านจิตอาสา เเละคุณธรรม-จริยธรรม โดยได้ขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลืองานด้านรัฐพิธี-ราชพิธี โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    15. รางวัลนิสิตดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงให้คณะศึกษาศาสตร์ในระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
    16. รางวัลนิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    17. รางวัลนิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 จากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามบอกเล่าความประทับใจ/ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    เมื่อได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้แล้วก็รู้สึกได้ว่าเลือกไม่ผิดที่มาเรียนที่นี่ เพราะ มมส ค่อนข้างตอบโจทย์ในความชอบของเราได้ดี มีความโดดเด่นในศิลปวัฒนธรรมอีสานอย่างชัดเจน เป็นเมืองที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเรียบง่าย การจราจรไม่ติดขัด ค่าครองชีพไม่สูง และอีกอย่างเป็นมหาวิทยาลัยดีที่อยู่ใกล้บ้าน ซึ่งสามารถเดินทางไป-กลับบ้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยก็มีพื้นที่กว้างขวาง มีผังเมืองที่สวยงาม เป็นสัดส่วน และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ 
    นอกจากบริบทภายนอกที่ทำให้หลงรักมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว ในเรื่องของการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชอบเช่นกัน กิจกรรมของที่นี่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กับชุมชนทำให้เราสามารถนำความรู้ทางวิชาชีพไปสู่ชุมชนได้จริง ๆ ผ่านการจัดค่ายของชมรม องค์กรนิสิตต่าง ๆ และผ่านการจัดกิจกรรมค่ายบริการความรู้สู่ชุมชนของสาขาวิชา และกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกได้ว่า นี่คือสถานที่บ่มเพาะให้เยาวชนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อสังคม บ่มเพาะเด็กคนหนึ่งให้เป็นเยาวชนได้อย่างเต็มตัว 

มองอนาคตหรือจุดมุ่งหมายในวันข้างหน้าของเรา
    ในอนาคตอยากเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตามโรงเรียนระดับอำเภอ ที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นนักพัฒนา โดยมุ่งส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตควบคู่กันไป เพราะการที่มีความรู้ในด้านวิชาการอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ นักเรียนทุกคนจะต้องได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการลงมือศึกษา ลงมือปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง ให้สามารถดำรงชีวิตรอดและดำเนินชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข